Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Makeitup, s.r.o. IČ: 07353570, DIČ: CZ07353570, se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha, Záběhlice, zapsané v obchodním rejstříku C 299679/MSPH Městský soud v Praze, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese rosaly.cz , beautyshop.rosaly.cz

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odstavec 1. zákona č. 89/2012 Sb., práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a fyzickou osobou (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je umístěn na webové adrese rosaly.cz , beautyshop.rosaly.cz

1.2 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na koupi zboží a služeb uskutečněné v kamenné prodejně nebo prostřednictvím zákaznické linky.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouvu lze uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu, případně prostřednictvím zákaznické linky nebo osobně v kamenné prodejně.

2.2 V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku v internetovém obchodě nebo prostřednictvím zákaznické linky představuje objednávka učiněná jejím odesláním či sdělením návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná 21 dní a její obdržení je potvrzeno prodávajícím e-mailem nebo SMS. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem, telefonicky nebo SMS.

 

3. Vytvoření rezervaci služeb

3.1 Rezervaci služeb prostřednictvím internetového obchodu, případně prostřednictvím zákaznické linky nebo osobně v kamenné prodejně může  provést spotřebitel tak i kupující.

3.2 Rezervace uzavřená na dálku v internetovém obchodě, prostřednictvím zákaznické linky, SMS nebo e-mailem představuje objednávku učiněnou jejím odesláním či sdělením návrh na uzavření rezervační smlouvy. Rezervace je platná po písemném potvrzení prodávajícím e-mailem nebo SMS.

3.3 Rezervace je pak potvrzená přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání informací o datu a čase rezervované služby ( přijetím a potvrzením rezervace služeb).

3.4 O rezervaci služby je kupující informován e-mailem, nebo SMS.

3.5 Společnost Makeitup s.r.o. si vyhrazuje právo na možné změny v rezervacích bez nároku na náhrady kupujícímu.
 

4. Cena za zboží a platební podmínky

4.1 Ceny zboží na našich stránkách jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou platné v okamžiku objednání.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího RosaLy, na adrese Štefánikova 458/13, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 25001 (osobní odběr). V případě osobního odběru vyčkejte na potvrzení, že je pro Vás zboží zarezervováno a poté si jej můžete vyzvednout
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Platbu za zboží uhradí kupující při převzetí zboží kurýrovi nebo poštovnímu doručovateli, případně poštovnímu přepravci.
 • bezhotovostně platební kartou předem. Bezpečná on-line platba ve standardu 3D Secure prostřednictvím platební brány. Po autorizování transakce proběhne platba okamžitě a zboží je expedováno nejpozději do dvou pracovních dnů od připsání platby na náš účet
 • bankovním převodem. Zboží zaplatí kupující předem na náš bankovní účet vedený u Fio banky pod číslem 2801972685 / 2010. Po obdržení platby odesíláme zboží se sdělením předpokládaného termínu dodání. V tomto případě platby je důležité uvést správný variabilní symbol (číslo objednávky)

4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem na účet číslo: 2801972685 / 2010.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (tj. číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající poskytuje kupujícím různé slevy, dárkové, či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých prodávající kupujícího v každém jednotlivém případě informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku použít pouze jednorázově a na nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se nepřevádí na novou poukázku a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující je ze zákona oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené telefonicky nebo přes internet bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží.

5.2 Využije–li kupující tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy. Nejvhodnějším způsobem je kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese salon@rosaly.cz, nebo na telefonním čísle
+420 775 305 788.

5.3 Pokud kupující odstupuje od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů na dodání zboží. Uvedené peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu po vrácení zboží kupujícím. K platbě bude použit stejný platební prostředek, jako při placení kupní ceny kupujícím.

5.4 Prodávající upozorňuje, že spotřebitel podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, funkčností a vlastnostmi zboží.
Jestli-že spotřebitel bude chtít uplatnit svoje odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů, a jestli-že v této lhůtě došlo ke snížení hodnoty zboží výše zmíněným způsobem, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží jednostranným odečtem přiměřené částky z ceny proti nároku na vrácení celé kupní ceny.

5.5 Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyjmuto z uzavřeného obalu, které nelze vrátit z hygienických důvodů (otevření kosmetických přípravků, či jiného zboží přicházejícího do styku s pokožkou).


6. Odstoupení od rezervace služeb, nedostavení se k čerpání služeb

6.1 Kupující je oprávněn odstoupit od rezervace přede dnem uskutečnění čerpání služeb. Kupující i spotřebitel je povinen doručit prodávajícímu písemné oznámení na e-mail adresa salon@rosaly.cz nebo formou SMS na telefonní číslo +420 775 305 788 o odstoupení od uskutečnění služeb na základě rezervace. Prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu storno poplatek, přičemž výše storno poplatku bude stanovena takto:

    Okamžik doručení odstoupení prodávajícímu                         Sazba storno poplatku
            (uvedeno v kalendářních dnech)                               (v % z ceny rezervované služby)

 • 25 a více hodin před rezervovanou službou              0% z ceny rezervované služby
 • 24 a méně hodin před rezervovanou službou          50% z ceny rezervované služby

6.2 Kupující i spotřebitel je oprávněn odstoupit od rezervace služeb písemně bez storno-poplatku před uskutečněním služeb a to s udáním zvlášť závažných důvodů; rodinné nebo zdravotní, maximálně 2x v jednom kalendářním roce. Důvody bude vždy posuzovat zaměstnanec společnosti Makeitup s.r.o.

6.3 V případě, že kupující nebo spotřebitel nenastoupí k rezervované službě, kupující i spotřebitel  je povinen dodatečně písemně informovat prodávajícího nejpozději do 24 hodin na e-mail  salon@rosaly.cz nebo formou SMS na telefonní číslo +420 775 305 788.

6.4 Kupující i spotřebitel , který neuvedl nebo odmítná uvést důvody nenastoupení k rezervované službě, bude při další rezervaci služeb vyzván pro platbu předem v plné výši nově rezervované služby, bezhotovostně platební kartou. Bezpečnou formou on-line platby ve standardu 3D Secure prostřednictvím platební brány nebo převodem na náš bankovní účet vedený u Fio banky pod číslem 2801972685 / 2010 .

6.5 Kupující i spotřebitel, který v jednom kalendářním roce nenastoupí 2x a více k rezervované službě, bude při další rezervaci služeb vyzván pro platbu předem v plné výši nově rezervované služby, bezhotovostně platební kartou. Bezpečnou formou on-line platby ve standartu 3D Secure prostřednictvím platební brány nebo převodem na náš bankovní účet vedený u Fio banky pod číslem 2801972685 / 2010 

6.6 Stejné storno podmínky platí i v případě rezervace na základě poukazu, pokud není na poukazu uvedeno jinak.

 

7. Reklamace 

7.1 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.2 Při doručení zboží je kupující povinen zkontrolovat množství a kvalitu zboží. Reklamace na množství a zjevné vady bude uplatněna ihned při dodávce zboží, ostatní vady po zjištění v rámci platné záruční lhůty. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů. Reklamace lze podat telefonicky na tel. č.: +420 775 305 788 nebo zaslat e-mailem na salon@rosaly.cz. Reklamované zboží zašle kupující na doručovací adresu prodávajícího: Makeitup s.r.o, prodejna RosaLy Beauty Salon Štefánikova 458/13, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 25001, společně s písemným uvedením vady zboží nebo s uvedením, jak se vada projevuje. Zboží lze reklamovat  rovněž v kamenné prodejně.

7.3 Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá prezentované vlastnosti, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samo o sobě považovat za vadu zboží.

7.4 Reklamace po uhrazení ceny služby, už nemohou být předmětem reklamace. V okamžiku po zaplacení už nelze namítat, protože klient zaplacením, souhlasí s výsledkem služby.

7.5 Reklamaci vady výsledné služby klient oznámí neprodleně a nejpozději do 14-ti dnů. Záleží na povaze vady, ale primárním nárokem je bezplatná oprava. Nedá-li se vada odstranit, můžete žádat slevu z ceny.

8. Obecné informace

8.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8.2 Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy změní, je zákazník povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající vrátit přeplatek kupní ceny.

8.3 Tyto obchodní podmínky platí pro prodej v České republice.

8.4 Během vykonávané odborné služby poskytujeme informace o stavu těla a způsobu péče, zákazník bere na vědomí, že tyto sdělení nejsou lékařské diagnózy a vždy záleží pouze na rozhodnutí zákazníka jak bude pokračovat v péči o tělo.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

9.3 Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím budou řešeny především dohodou mezi smluvními stranami.

Nebude-li možné dosáhnout dohody, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, internetová adresa: www.coi.cz. V takovém případě se prodávající k předmětnému sporu vyjádří, podá žádané informace v listinné podobě a poskytne veškerou nezbytnou součinnost.

9.4 Kupní smlouva, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je archivována v elektronické podobě a není běžně přístupná.

Prodávající se oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává, mimo jiné, Česká obchodní inspekce.

9.5 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy písemné / ústní i v případě, že kupující uhradil celou částku, pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti nekalého úmyslu, jednání a záměru poškozovat prodávajícího, nebo třetí stranu jednáním kupujícího, tedy i klienta prodávajícího. Bez jakéhokoli nároku na náhradu možné újmy nebo náhradu již zaplacené částky.

9.6 V provozovnách Rosaly Beauty Salonu :

 • je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, 
 • je zakázáno kouřit, pod pokutou 10 000 Kč, 
 • je zakázáno konzumovat potraviny a vlastní alkoholické nápoje
 • zákazník se nesmí zdržovat v prostorách ani v jeho těsné blízkosti RosaLy Beauty Salon, pokud je jeho chování pod vlivem návykové látky.
 • zákazníci jsou povinni se chovat tak, aby nevznikl požár,

9.7 Zákazník příchodem na zaplacenou / rezervovanou službu prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k podstoupení jim vybrané procedury a jeho zdravotní stav nijak neohrozí jeho ani nikoho v prostorách provozovny RosaLy Beauty Salon. 

 • zákazník je povinen neprodleně oznámit jakékoli pocitové zhoršení zdravotního stavu během prováděné služby nebo na jejím závěru, který se řádně zdokumentuje do knihy události, kde se zaměstnancem stvrdí podpisem shodu uvedených informacích.
 • zranění představuje náhlou událost působící na organismus zvenčí a poškozující jej. K úrazu vede úrazový děj a jeho následkem je poranění.

9.8 Zákazník je-li zdravotně nezpůsobilý při příchodu na rezervovanou službu, bude vyzván k úhradě  jim vybrané procedury.

 • Zdravotní stav zákazníka vždy posuzuje zaměstnanec Makeitup s.r.o., který při pochybnostech může vyžadovat lékařské potvrzení o skutečném zdravotním stavu zákazníka.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 K ochraně osobních údajů Kupujícího jsou použity tyto podmínky pro ochranu osobních údajů.

 

11. Zasílání obchodních sdělení

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejícím se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Provozovna: 

Štefánikova 458/13,
Brandýs Nad Labem - Stará Boleslav
25001

Telefon: +420 775 305 788
e-mail: salon@rosaly.cz


Sídlo:

Makeitup s.r.o.
Žirovnická 3133/6
106 00,  Praha 10
Telefon: +420 723 134 986

IČO: 07353570
DIČ: CZ07353570
Jsme plátci DPH.

Zapsaná v obchodním rejstříku C 299679/MSPH Městský soud v Praze