Pravidla soutěže

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Letní Královská pedikúra”

1. PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.1. Předmětem tohoto dokumentu je úprava pravidel vztahujících se k marketingové akci „Královská péče o chodidla” (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla (dále jen „Pravidla Soutěže“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny Pravidel Soutěže.

2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

2.1. Organizátorem Soutěže je společnost Makeitup, s.r.o. , IČ: 07353570, DIČ: CZ07353570 se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00, Praha, Záběhlice, zapsaná v obchodním rejstříku C 299679/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „Organizátor“).

3. POŘADATEL SOUTĚŽE

3.1. Pořadatelem Soutěže v České republice je společnost Makeitup, s.r.o. , IČ: 07353570, DIČ: CZ07353570 se sídlem Žirovnická 3133/6, 106 00, Praha, Záběhlice, zapsaná v obchodním rejstříku C 299679/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „Pořadatel“).

4. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

4.1. Soutěž probíhá v termínu od 01. 07. 2023 od 10:00 hodin do 31. 08. 2023 do 18:00 hodin (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěž probíhá na profilu na sociální síti Instagram Rosaly Beauty Salon na adrese: https://www.instagram.com/rosalybeautysalon/
5. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

5.1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která po celou dobu trvání Soutěže (dále jen „Soutěžící“):

a) je starší 18 let nejpozději v den svého zapojení do Soutěže; b) je plně způsobilá k právnímu jednání (svéprávná);
b) souhlasí s těmito Pravidly Soutěže;
c) není zaměstnancem Organizátora nebo odborného útvaru/oddělení organizujícího Soutěž na straně Pořadatele, ani osobou jim blízkou, tj. osobou tvořící s nimi domácnost a osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. PRINCIP SOUTĚŽE

6.1. Podstata Soutěže je následující:

a) Soutěžící osobně zakoupí a podsoupí proceduru "Pedikúra regenerační" v termínu od 01. 07. 2023 od 10:00 hodin do 31. 08. 2023 do 18:00 hodin v Rosaly beauty salon a tím se automaticky dostane do losování;
c) Soutěžící může získat pouze jednu Výhru.

6.2. Soutěžící se zavazuje dodržovat Pravidla Soutěže a veškeré podmínky použití příslušné sociální sítě, na které Soutěž probíhá, účinné po dobu trvání Soutěže.
6.3. Pokud Soutěžící nesplní jakoukoli z podmínek uvedených v těchto Pravidlech Soutěže, nebude zařazen do Soutěže nebo z ní může být Pořadatelem vyloučen. Pokud cenu nelze předat vítězi, nebo náhradníkovi, pokud tak Pravidla Soutěže stanoví, cena se nepředá.

7. PRAVIDLA VÝBĚRU VÍTĚZE, VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ A VÝHRY

7.1. Výherce bude určen podle následujících pravidel:

a) zástupce Organizátora náhodným slosováním vybere ze všech platných uskutečněných procedur "Pedikúra regenerační" Soutěžících zveřejněných na Instagramovém profilu jednoho výherce
b) losování proběhne dne 01. 09. 2023 ve 12hodin na adrese salonu RosaLy;
c) losování se provádí formou strojového losování prostřednictvím počítačového programu, který umožňuje princip náhodnosti, před komisí Organizátora sestávající ze dvou jejích zaměstnanců. Losování není veřejné.
7.2. V rámci Soutěže budou výhercům poskytnuty následující výhry:
a) Poukaz na proceduru Královská pedikúra (pro výherce jeden kus) (dále jen „Výhra“).
7.3. Organizátor oznámí Výhru výherci, který splnil podmínky Soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na síti Instagram.
7.4. Výherce Organizátorovi do pěti dnů od zaslání soukromé zprávy sdělí odpovědí na tuto soukromou zprávu, zda má o Výhru zájem. Současně Výherce sdělí své osobní údaje pro účely jeho identifikace a zajištění poskytnutí / předání Výhry. V případě, že Výherce svůj zájem v uvedené lhůtě nepotvrdí nebo Organizátorovi neposkytne uvedené údaje, a to vše do pěti (5) dnů, má se za to, že o Výhru zájem nemá, právo na Výhru pozbývá a Organizátor mu Výhru neposkytne.
7.5. V případě, že výherce nesplňuje podmínky podle těchto Pravidel Soutěže, nebo výhru nepřevezme nebo ji odmítne, Výhru nezíská. V takovém případě bude Organizátor kontaktovat náhradníka obdobným postupem, jako je uveden v čl. 7.6, pokud tato Pravidla Soutěže určení náhradníka stanoví.
7.6. Pro vyloučení pochybností není součástí Výhry žádné jiné plnění kromě toho, které stanoví Pravidla Soutěže.
7.7. Výhru nelze vyměnit za hotovost a není ani přenosná. Případné náklady, které vzniknou Soutěžícímu v souvislosti s převzetím nebo uplatněním Výhry nese Soutěžící.
7.8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže a Výhru neposkytnout v případě, že:

a) Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil jakéhokoli nekalého nebo podvodného jednání v Soutěži; b) Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil zneužití Pravidel Soutěže;
c) Pořadatel má důvodné podezření, že Soutěžící jednal v rozporu s dobrými mravy;
d) Chování Soutěžícího na jeho profilu na sociální síti odporuje pravidlům sociální sítě nebo dobrým mravům;
e) Soutěžící splnil podmínky podle těchto Pravidel Soutěže lstivým jednáním, respektive jednáním, které by bylo možné označit za podvodné (např. duplicitní účet na sociální síti apod.);
f) Soutěžící nesouhlasí s uvedením výsledků Soutěže a jeho jména na sociálních sítí Pořadatele a pořízením fotografie a zveřejnění jeho podobizny v souvislosti s informováním o předání Výhry.
7.9. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v Soutěži, jakož i pro získání Výher v Soutěži. Výhru nezíská Soutěžící, který nesplní stanovené podmínky pro získání Výhry.
7.10. Pokud Výherce určený podle článku 6.1 těchto Pravidel Soutěže bude z jakéhokoli důvodu ze Soutěže vyloučen nebo neposkytne Pořadateli své identifikační údaje nebo nepotvrdí zájem o Výhru ve výše stanovené lhůtě, Výhra bez náhrady nenáleží žádnému Soutěžícímu.

8. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

8.1. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho zveřejněním na sociální síti nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do práv duševního vlastnictví ani osobnostních práv třetích osob.
8.2. Soutěžící zároveň svou účastí v Soutěži uděluje Organizátorovi bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se Soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona, bez časového a množstevního omezení), včetně práva takové autorské dílo kdykoli v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence.
8.3. Organizátor není povinen udělenou licenci využít.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Účastí v Soutěži, tj. vložením soutěžního komentáře na sociální síť, každý Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel jako správce osobních údajů a Organizátor na pokyny Pořadatele v pozici zpracovatele osobních údajů budou zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno profilu na sociální síti, jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo a PSČ, fotografie, a pro následující účely:

a) vyhodnocení Soutěže, evidence Výherců a související administrace Soutěže;
b) identifikace Výherce a realizace Výhry;
c) zveřejnění jména a příjmení Výherce na sociální síti, na které se Soutěž koná společně s fotografiemi z předání Výhry.
9.2. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění všech povinností vyplývajících z těchto Pravidel soutěže, se kterými Soutěžící vyslovil souhlas (plnění smluvní povinnosti), a oprávněný zájem správce na transparentním vyhlášení výherců a prezentaci Výher.
9.3. Osobní údaje Soutěžících může Pořadatel sdílet:

a) se svými smluvními partnery, kteří jsou zapojeni do poskytování služeb, nebo
b) na vyžádání nebo v případě sporů může osobní údaje v nezbytném rozsahu a mezích zákona poskytnout organum veřejné moci.
Rádi bychom Vás ujistili, že všichni smluvní partneři Pořadatele jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
9.4. Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány v Evropské unii. Osobní údaje Soutěžících nebudeme předávat mimo členské státy Evropského hospodářského prostoru.
9.5. Soutěžící, který Organizátorovi nesdělí své osobní údaje, případně požádá v průběhu Doby konání Soutěže o výmaz svých osobních údajů, případně podá námitku proti zpracování svých osobních údajů, nemůže být do Soutěže zařazen, jelikož zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci Soutěže.
9.6. Pro jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů kontaktujte Organizátora. K tomu prosím využijte následující kontaktní údaje: info@makeitup.cz .
9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Soutěže a 60 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek Soutěže. Poté budou osobní údaje uchovány jen v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánů státní správy po dobu nezbytně nutnou. U výherců budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci Výhry, nejdéle však po dobu jednoho roku.
9.8. Soutěžící má jako subjekt údajů:

právo na přístup k osobním údajům:
Soutěžící se mohou kdykoli bezplatně obrátit na Pořadatele s dotazem, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, vyžádat si podrobné informace o tomto zpracování.

právo na opravu a výmaz osobních údajů:
Pokud dojde k jakékoli změně osobních údajů Soutěžících, například ke změně jména, e-mailové adresy atd., nebo pokud Soutěžící zjistí, že Pořadatel zpracovává jeho nesprávné, nepřesné nebo neúplné údaje, informujte o tom Pořadatele co nejdříve.
Za určitých okolností stanovených platnými právními předpisy může Soutěžící požádat Pořadatele o vymazání jeho osobních údajů.

právo na omezení zpracování osobních údajů:
Pokud se Soutěžící domnívá, že:
- Pořadatel zpracovává jeho nepřesné údaje;
- zpracování jeho údajů je nezákonné a nechce, aby Pořadatel vymazal všechny jeho osobní údaje;
- jeho údaje již Pořadatel nepotřebuje k účelům uvedených v těchto Pravidlech Soutěže, ale Soutěžící by je rád použil k obhajobě svých právních nároků, například v soudním řízení;
může požádat Pořadatele, aby omezil zpracování jen některých jeho osobních údajů nebo jen pro některé účely zpracování.

právo na přenositelnost osobních údajů:
Soutěžící může požádat Pořadatele, aby mu poskytl výpis jeho osobních údajů ve strojově čitelném formátu pro jeho účely nebo jiného správce.

a rovněž má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování:
Soutěžící může vznést námitku proti zpracování údajů, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů je nezákonné.

9.9. Soutěžící má právo obrátit se s podnětem i na kontrolní úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

10. ZMĚNA PRAVIDEL SOUTĚŽE, ODPOVĚDNOST A ODVOLÁNÍ SOUTĚŽE

10.1. Pravidla Soutěže jsou přístupná na Instagramovém profilu Rosaly Beauty Salon a https://www.instagram.com/rosalybeautysalon .
10.2. Pořadatel má právo jednostranně měnit Pravidla Soutěže, jakož i Dobu konání Soutěže, včetně práva přerušení Soutěže, zrušení Soutěže, zkrácení Soutěže apod.; toto právo může Pořadatel uplatnit kdykoli před i po uplynutí Doby konání Soutěže.
10.3. Změna Pravidel Soutěže bude uveřejněna stejným způsobem jako Pravidla Soutěže. Změny Pravidel Soutěže se stávají účinnými okamžikem zveřejnění, nebude-li ve změně stanoveno jinak. Zrušení Soutěže před uplynutím Doby konání Soutěže je Pořadatel povinen oznámit stejným způsobem jako uveřejnění Soutěže.
10.4. Pokud Pořadatel uplatní právo na zrušení Soutěže podle článku 9.2 těchto Pravidel Soutěže, žádnému ze Soutěžících nebo Výherci nevznikne vůči Pořadateli jakýkoli (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) žádný jiný nárok jakékoli povahy.
10.5. Pořadatel neodpovídá za nedostupnost Soutěže Soutěžícímu, která je způsobena třetími osobami a je mimo kontrolu Pořadatele, zejména poruchami sítě Internet, výpadkem či poruchami sociální sítě, nedostatečným internetovým připojením apod.
10.6. Pořadatel neodpovídá za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Soutěži či s využitím Výhry.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti výhrad Soutěžícího či Výherce vůči průběhu a výsledku Soutěže.
11.2. Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za stav či kvalitu Výhry, Výhry nejsou ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, soudně vymahatelné a Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, nemá nárok Výhru reklamovat, nemá nárok na výměnu nebo záměnu Výhry a nemůže požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci výměnou Výhry za peníze. Výhru nelze vyměnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry než té, jež je Pořadatelem stanovena.
11.3. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.
11.4. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výhry.
11.5. Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel Soutěže stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými v důsledku změny všeobecně závazných právních předpisů, použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je svou povahou a účelem nejbližší.
11.6. Tato Pravidla Soutěže se řídí a budou vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
11.7. Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 10. 2021.